Có 1 kết quả:

ngũ dục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm điều ham muốn của con người. Theo nhà Phật, Ngũ dục gồm Sắc dục, Thanh dục, Hương dục, Vị dục và Xúc dục.