Có 1 kết quả:

ngũ dục

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm loại ham muốn phát sinh từ sự tiếp xúc của các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý với cảnh trần. Theo nhà Phật, “ngũ dục” 五欲 gồm: sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục và xúc dục. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Ngũ dục dĩ tiêu chư niệm tức, Thế gian vô cảnh khả câu khiên” 五欲已銷諸念息, 世間無境可勾牽 (Thụy giác 睡覺).