Có 1 kết quả:

ngũ hồ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm cái hồ nổi tiếng ở Trung Quốc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm cái hồ nổi tiếng của Trung Hoa. Theo sách Tiều học kiểm châu, thì Ngũ hồ, gồm Thái hồ ở Hồ châu, Xạ dương hồ ở Sở châu, Thanh thảo hồ ở Nhạc châu, Đan dương hồ ở Nhuận châu và Cung đình hồ ở Hồng châu.

Một số bài thơ có sử dụng