Có 1 kết quả:

ngũ tước

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm tước phong “Công, Hầu, Bá, Tử, Nam” 公, 侯, 伯, 子, 男.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm danh vị vua ban cho bề tôi có công, gồm Công, Hầu, Bá, Tử, Nam.

Một số bài thơ có sử dụng