Có 1 kết quả:

ngũ cốc

1/1

ngũ cốc

phồn thể

Từ điển phổ thông

5 loài cốc (gồm: đạo 稻, thử 黍, tắc 稷, mạch 麥, thục 菽)

Từ điển trích dẫn

1. Năm thứ hạt cây ăn được, gồm: “đạo” 稻 (lúa gié), “thử” 黍 (lúa mùa), “tắc” 稷 (lúa tắc), “mạch” 麥 (lúa tẻ) và “thục” 菽 (đậu).