Có 1 kết quả:

ngũ tuyệt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thể thơ Đường luật, mỗi bài có bốn câu, mỗi câu có năm chữ.