Có 1 kết quả:

ngũ kinh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm bộ sách trọng yếu trong Nho giáo là: kinh Dịch, kinh Thư, kinh Thi, kinh Lễ và kinh Xuân Thu 易, 書, 詩, 禮, 春秋.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm bộ sách quan trọng của Nho giáo, gồm kinh Thi, kinh Thư, kinh Dịch, kinh Lễ và kinh Xuân Thu.

Một số bài thơ có sử dụng