Có 1 kết quả:

ngũ vạn

1/1

ngũ vạn

phồn thể

Từ điển phổ thông

năm vạn, 50000