Có 1 kết quả:

ngũ ngôn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Loại thơ mỗi câu có năm chữ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại thơ mỗi câu có năm chữ.

Một số bài thơ có sử dụng