Có 1 kết quả:

ngũ cốc

1/1

ngũ cốc

giản thể

Từ điển phổ thông

5 loài cốc (gồm: đạo 稻, thử 黍, tắc 稷, mạch 麥, thục 菽)