Có 1 kết quả:

ngũ quân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm đạo binh, gồm tiền quân, trung quân, hậu quân, tả quân và hữu quân.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm đạo binh, gồm Tiền quân, Trung quân, Hậu quân, Tả quân và Hữu quân.

Một số bài thơ có sử dụng