Có 1 kết quả:

ngũ đạo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thuật ngữ Phật giáo: Năm đường tái sinh là: Trời, Người, Địa ngục, Súc sinh và Ngạ quỷ (天, 人, 地獄, 畜生, 餓鬼).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ năm con đường mà người ta phải đi, tuỳ theo cái nghiệp của mình, gồm Trời, Người, Địa ngục, Súc sinh và Ngạ quỷ.

Một số bài thơ có sử dụng