Có 1 kết quả:

ngũ kim

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm loại kim gồm vàng, bạc, đồng, sắt và thiếc (hoặc chì) “kim, ngân, đồng, thiết, tích (hoặc duyên)” 金, 銀, 銅, 鐵, 錫 (或 鉛).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm chất kim loại, gồm Vàng, Bạc, Đồng, Sắt và Chì.