Có 1 kết quả:

ngũ vân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đám mây năm màu, được coi là điềm lành.
2. “Ngũ sắc tường vân, tiên nhân sở ngự” 五色祥雲仙人所御 (Từ nguyên) Năm thức mây đẹp là nơi tiên ở.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đám mây năm màu, được coi là điềm lành ( tức Ngũ sắc chi vân ) — Ngũ sắc tường vân, tiên nhân sở ngự 五色祥雲仙人所御 ( Từ nguyên ) Năm thức mây đẹp là nơi tiên ở. » Ngửa trông năm thức mây vần, hồn xưa đến chốn non thần đã mê « ( B.C.K.N ).

Một số bài thơ có sử dụng