Có 1 kết quả:

ngũ âm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm âm bậc trong cổ nhạc Trung Hoa, gồm “cung, thương, giốc, chủy, vũ” 宮商角徵羽.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm âm bậc trong cổ nhạc Trung Hoa, gồm Cung, Thương, Giốc, Truỷ, Vũ. Đoạn trường tân thanh có câu: » Cung thương làu bực ngũ âm, nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương «.

Một số bài thơ có sử dụng