Có 1 kết quả:

tỉnh điền

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phép chia ruộng ở Trung Hoa thời xưa, thành 9 khu như hình chữ “tỉnh” 井, 8 khu xung quanh chia cho 8 nhà cày cấy riêng, khu ở giữa, gọi là công điền, do 8 nhà họp lại cày cấy để đóng thuế cho triều đình.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép chia ruộng hình chữ Tỉnh, gồm 9 khu, 8 khu xung quanh chia cho 8 gia đình cày cấy hưởng lợi, khu ở giữa thì 8 gia đình họp lại cày cấy để đóng thuế cho triều đình.

Một số bài thơ có sử dụng