Có 1 kết quả:

ta ta

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một chút. Dùng trong Bạch thoại.

Một số bài thơ có sử dụng