Có 1 kết quả:

ta hứa

1/1

ta hứa

phồn thể

Từ điển phổ thông

coi thường, coi khinh