Có 1 kết quả:

á tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái lòng ăn ở giữa anh em bạn rể. Cũng như Á nghị 亞誼.