Có 1 kết quả:

á thánh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên tôn xưng “Mạnh Tử” 孟子.
2. Có đạo đức tài trí gần như thánh nhân.
3. Chỉ người có đạo đức tài trí gần như thánh nhân.
4. Chỉ người có tài khéo gần bằng với người trước đã được coi là tài thánh. ◎Như: “Trương Sưởng” 張昶 giỏi thư pháp, được gọi là “á thánh” 亞聖, vì anh là “Vương Hi Chi” 王羲之 được người đời xưng là “thảo thánh” 草聖.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở dưới bậc thánh, tức vị thánh hạng thứ.

Một số bài thơ có sử dụng