Có 1 kết quả:

á nghị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái nghĩa giữa anh em bạn rễ.