Có 1 kết quả:

vong quốc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nước bị mất, quốc gia diệt vong. ◇Đỗ Mục 杜牧: “Thương nữ bất tri vong quốc hận, Cách giang do xướng Hậu đình hoa” 商女不知亡國恨, 隔江猶唱後庭花 (Bạc Tần Hoài 泊秦淮) Ca kĩ không hay hận nước mất, Bên sông còn hát Hậu đình hoa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mất nước.

Một số bài thơ có sử dụng