Có 1 kết quả:

vong bản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mất gốc. Không giữ được cội gốc của mình.