Có 1 kết quả:

vong linh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Linh hồn người chết.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phần thiêng liêng còn lại sau khi chết.