Có 1 kết quả:

vong hồn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hồn người chết.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phần vô hình còn lại sau khi chết.