Có 1 kết quả:

kháng lễ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lấy sự bình đẳng mà đối đãi nhau. § Cũng viết là “kháng lễ” 抗禮.