Có 1 kết quả:

giao hỗ tác dụng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tác dụng phát sinh do ảnh hưởng lẫn nhau của hai hoặc nhiều loại sự vật.