Có 1 kết quả:

giao thoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tréo qua tréo lại như con thoi.