Có 1 kết quả:

giao giới

1/1

giao giới

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ranh giới chung, biên giới chung

Một số bài thơ có sử dụng