Có 1 kết quả:

giao du

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là “giao du” 交游.
2. Giao vãng, giao tế. ◇Sử Kí 史記: “Nhược bằng hữu giao du, cửu bất tương kiến, thốt nhiên tương đổ, hoan nhiên đạo cố” 若朋友交遊, 久不相見, 卒然相睹, 歡然道故 (Hoạt kê truyện 滑稽傳, Thuần Vu Khôn truyện 淳于髡傳) Còn nếu bạn bè qua lại với nhau lâu ngày không thấy mặt, bỗng được gặp gỡ, vui vẻ kể chuyện cũ.
3. Bạn bè qua lại lui tới với nhau. ◇Tư Mã Thiên 司馬遷: “Giao du mạc cứu, tả hữu thân cận bất vị nhất ngôn” 交遊莫救, 左右親近不為一言 (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư 報任少卿書) Bạn bè không ai cứu, tả hữu thân cận không ai nói hộ một lời!

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bạn bè qua lại tới lui với nhau.

Một số bài thơ có sử dụng