Có 1 kết quả:

giao thác

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lễ nghi mời rượu lẫn nhau (ngày xưa, sau khi làm xong tế lễ). ◇Nghi lễ 儀禮: “Chúng tân cập chúng huynh đệ giao thác dĩ biện, giai như sơ nghi” 眾賓及眾兄弟交錯以辯, 皆如初儀 (Đặc sinh quỹ thực lễ 特牲饋食禮).
2. Qua lại chéo nhau lẫn lộn. ◇Sử Kí 史記: “Thái tử bệnh huyết khí bất thì, giao thác nhi bất đắc tiết, bạo phát ư ngoại, tắc vi trung hại” 太子病血氣不時, 交錯而不得泄, 暴發於外, 則為中害 (Biển Thước Thương Công truyện 扁鵲倉公傳).
3. Hình dung qua lại không ngớt. ◇Hán Thư 漢書: “Quan cái tương vọng, giao thác đạo lộ” 冠蓋相望, 交錯道路 (Vương Mãng truyện 王莽傳).
4. Thay thế lẫn nhau. ◇Chu Tử ngữ loại 朱子語類: “Giao thác đại hoán nhi bất khả dĩ hình thể câu dã” 交錯代換而不可以形體拘也 (Quyển thất tứ).

Một số bài thơ có sử dụng