Có 1 kết quả:

giao phong

1/1

giao phong

giản thể

Từ điển phổ thông

giao chiến nhau, đương đầu với