Có 1 kết quả:

diệc thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhiều đời, lâu đời.