Có 1 kết quả:

diệc tức

1/1

diệc tức

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ấy là, đó là