Có 1 kết quả:

kinh kỳ

1/1

kinh kỳ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chốn kinh kỳ, chỗ vua đóng

Một số bài thơ có sử dụng