Có 1 kết quả:

thân cận

1/1

thân cận

giản thể

Từ điển phổ thông

thân cận, gần gũi