Có 2 kết quả:

vĩ vĩvỉ vỉ

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Chăm chỉ siêng năng không biết mỏi mệt. ◇Hán Thư 漢書: “Kim bệ hạ du ý ư thái bình, lao tinh ư chánh sự, vỉ vỉ bất xá trú dạ” 今陛下遊意於太平, 勞精於政事, 亹亹不舍晝夜 (Trương Xưởng truyện 張敞傳).
2. Vẻ đi tới. ◇Lục Cơ 陸機: “Vỉ vỉ cô thú sính, Anh anh tứ điểu ngâm” 亹亹孤獸騁, 嚶嚶思鳥吟 (Phó lạc 赴洛).
3. Dáng nước chảy. ◇Tả Tư 左思: “Huyền ấm đam đam, Thanh lưu vỉ vỉ” 玄蔭耽耽, 清流亹亹 (Ngô đô phú 吳都賦).
4. Thơ văn hoặc đàm luận xúc động lòng người, lôi cuốn, làm cho người ta không biết mệt. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Lộ vỉ vỉ nhi đàm, ngôn ngôn tinh áo” 輅亹亹而談, 言言精奧 (Đệ đệ lục thập cửu hồi) Lộ thao thao bàn luận, lời nào cũng sâu sắc.
5. Không dứt. ◇Tống Liêm 宋濂: “Chúng tân hàm duyệt, hàm bôi vịnh thi, vỉ vỉ bất tự hưu” 眾賓咸悅, 銜盃詠詩, 亹亹不自休 (Xuân nhật thưởng hải đường hoa thi tự 春日賞海棠花詩序).
6. Thuận theo. ◇Tống Liêm 宋濂: “Khởi năng bội tính tuẫn vật, vỉ vỉ tùy nhân tác thượng hạ da!” 豈能悖性徇物, 亹亹隨人作上下耶 (Đáp quận thủ sính ngũ kinh sư thư 答郡守聘五經師書).
7. Hay, đẹp, mĩ diệu. ◇Lưu Hiếu Tiêu 劉孝標: “Nhật nguyệt liên bích, tán vỉ vỉ chi hoằng trí” 日月聯璧, 贊亹亹之弘致 (Quảng tuyệt giao luận 廣絕交論).

Một số bài thơ có sử dụng