Có 1 kết quả:

nhân sự bất tỉnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hôn mê bất tỉnh.