Có 1 kết quả:

nhân viên

1/1

nhân viên

giản thể

Từ điển phổ thông

nhân viên, người làm