Có 1 kết quả:

nhân quân

1/1

nhân quân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

theo đầu người, bình quân mỗi người

Một số bài thơ có sử dụng