Có 1 kết quả:

nhân thọ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự sống lâu của con người. Tuổi già của con người.