Có 1 kết quả:

nhân cô thế đơn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hình dung người ít ỏi thế lực yếu kém.