Có 1 kết quả:

nhân định

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Do con người quyết chắc ra — Lòng người đã quyết như vậy. Đoạn trường tân thanh có câu: » Sinh rằng giải cấu là duyên, xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều «.

Một số bài thơ có sử dụng