Có 1 kết quả:

nhân tài

1/1

nhân tài

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sức người

Từ điển trích dẫn

1. Người có tài năng học thức. § Cũng viết là “nhân tài” 人材. ★Tương phản: “dong tài” 庸才.
2. Phẩm cách, tài năng, tài học của một người. ◇Vương Sung 王充: “Nhân tài cao hạ” 人才高下 (Luận hành 論衡, Luy hại 累害) Tài năng cao thấp.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự giỏi giang của con người — Người giỏi. Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, bản dịch của Bùi Kỉ, có câu: » Tuấn kiệt như sao buổi sớm, Nhân tài như lá mùa thu «.

Một số bài thơ có sử dụng