Có 1 kết quả:

nhân số

1/1

nhân số

giản thể

Từ điển phổ thông

số người