Có 1 kết quả:

nhân quyền

1/1

nhân quyền

giản thể

Từ điển phổ thông

nhân quyền, quyền con người