Có 1 kết quả:

nhân hải

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Biển người, hình dung rất nhiều người.
2. Tỉ dụ đời người thế tục. ◎Như: “nhân hải phù trầm” 人海浮沉 đời người chìm nổi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Biển người. Chỉ đông đảo, ồ ạt — Chỉ mọi người.

Một số bài thơ có sử dụng