Có 1 kết quả:

nhân vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Do con người làm ra.