Có 1 kết quả:

nhân loại

1/1

nhân loại

giản thể

Từ điển phổ thông

nhân loại, loài người