Có 1 kết quả:

nhân quần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đoàn người, chỉ chung loài người.

Một số bài thơ có sử dụng